Vilkår og betingelser

Gældende fra 1. oktober 2015

   

Generelle Samhandelsbetingelser for Aftalekunders brug af Sprooms Samhandelsplatform

Gældende fra 1. oktober 2015


1. ADGANG TIL SAMHANDELSPLATFORMEN.
1. Sproom giver Kunden en ikke-eksklusiv brugsret til Samhandelsplatformen på de vilkår, som er angivet i disse Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder og under henvisning til Aftalen. Brugsretten omfatter Kundens virksomhed, som udøves under det registrerede CVR-nummer på den angivne Kontaktadresse. Hvis Kunden ændrer Kontaktadresse, skal denne straks opdateres via Hjemmesiden.
2. Brugsretten træder i kraft ved underskrift af Aftalen. Brugsretten er til enhver tid betinget af, at Kunden opfylder sine forpligtelser.
3. Kundens adgang til Samhandelsplatformen kræver login med e-mail og adgangskode. Adgangskoden modtages pr. mail ved oprettelse som Bruger, hvorefter den kan ændres på Hjemmesiden. Det er til enhver tid Kundens ansvar, at uvedkommende ikke opnår adgang til Kundens adgangskode og Sproom-konto. Alle transaktioner foretaget med gyldigt login er Kundens ansvar.
4. Kundens brug af Samhandelsplatformen er betinget af fortsat Abonnement på relevante Services samt betaling af relevante Løbende Ydelser i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.
5. Kunden må anvende Sprooms Samhandelsplatform til at Sende og/eller Modtage fakturaer og andre forretningsdokumenter. Retten til at anvende Samhandelsplatformen gælder Kunden og Kundens Koncerntilknyttede Selskaber samt Associerede Selskaber, såfremt disse har etableret deres egen brugsret.
6. Kunden må lade tredjeparter anvende Samhandelsplatformen på vegne af Kunden, såfremt denne anvendelse sker i overensstemmelse med de Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder og Aftalen, og Kunden indestår og hæfter for tredjepartens brug overfor Sproom.
7. Ud over gældende regler for operatører påhviler ansvaret for, at lovgivningen overholdes i forbindelse med dataudveksling via Samhandelsplatformen alene Kunden. Kunden har ansvaret for indholdet og rigtigheden af de udstedte elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter, og at de overholder den til enhver tid gældende lovgivning. Sproom kontrollerer ikke indholdet af de modtagne
elektroniske dokumenter, men udelukkende at de er valide i forhold til understøttede standarder og formater.
8. Kunden accepterer ved accept af de Generelle Samhandelsbetingelser For Netbrugere, at en elektronisk faktura anses for et dokument med samme retsvirkning som en almindelig fysisk faktura. Kundens afsendelse af elektroniske fakturaer, som indeholder personoplysninger kan være omfattet af den til enhver tid gældende Lov om behandling af personoplysninger. Kunden er ansvarlig for, at Kundens og modtagers behandling og videreformidling af elektroniske fakturaer til enhver tid overholder Lov om behandling af personoplysninger. Sproom kan således ikke gøres ansvarlig herfor, og Kunden skal friholde Sproom for eventuelt erstatnings- og bødeansvar.
9. Kunden er fortsat forpligtiget til at opbevare regnskabsmateriale i henhold til gældende lovgivning.
10. Bortset fra brugen beskrevet ovenfor og bortset fra rettigheden beskrevet i Paragrafferne 1.5 og 1.6 må Kunden ikke overdrage, sublicensere, udlåne eller på anden måde stille Samhandelsplatformen til rådighed for tredjeparter.


2. FULDMAGT
1. Kunden giver ved accept af de Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder Sproom tilladelse til at agere som operatør på Kundens vegne, og at dokumenter kan afleveres med frigørende virkning via de kanaler, der af Sproom er valgt til at gennemføre datatransporten. Sproom er ikke ansvarlig for fejl i modtagerens system og kan ikke garantere en tidsfrist for modtagelsen af dokumentet hos modtageren.
2. Kunden accepterer samtidig de Generelle Betingelser for Anvendelse af NemHandel, der fremgår af https://www.digst.dk/It-loesninger/NemHandel/NemHandelsregistret/Betingelser-for-anvendelse

3. Sproom registrerer Kundens Kontaktadresse, CVR-nummer, GLN-nummer samt hvilke dokumenttyper og Standardformater, som Kunden kan sende og modtage, i et elektronisk opslagsbibliotek. Kunden giver samtykke til, at det elektroniske opslagsbibliotek gøres tilgængeligt for andre afsendere, modtagere og operatører. Som oprettet bruger i Sproom accepterer Kunden samtidig at modtage dokumenter fra andre virksomheder.


3. INTEGRATION AF SPROOMS SAMHANDELSPLATFORM
1. Brug af Sprooms Integrationsværktøjer sker på Kundens eget ansvar, ligesom det er Kundens
ansvar at sikre den korrekte konfiguration og opsætning af sine øvrige systemer, så data sendes korrekt til og modtages korrekt fra Samhandelsplatformen, herunder korrekt valideret i Standardformatet specificeret i Bilag 1. Kunden fritager Sproom fra ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af Integrationsværktøjerne bortset fra korrektion af fejl og mangler i henhold til Paragraf 5.
2. Kundens brug og integration af Tredjeparts Software i forbindelse med brugen af Sprooms Services og Samhandelsplatformen sker på Kundens eget ansvar og licensering og installation af Tredjeparts Software står for Kundens regning og risiko.


4. KOMMUNKATION OG PRESSE
1. Såfremt Sproom ønsker at anvende Kunden som reference, for eksempel ved udarbejdelse af en referencecase, en artikel eller lignende, skal dette godkendes af Kunden fra gang til gang.
2. Det forventes, at Kunden til stadighed markedsfører Samhandelsplatformen som Kundens foretrukne overfor de af sine leverandører og kunder, som endnu ikke sender og modtager fakturaer elektronisk.
3. Kunden giver Sproom ret til at anvende Kundens navn i forbindelse med Sprooms markedsføring af netværket til eksisterende og potentielle kunder, herunder på sociale medier, i nyhedsbreve, på Hjemmesiden, i danske og udenlandske medier m.v. samt til brug af Kundens logo i præsentationer og i ensfarvet tegning på Hjemmesiden.


5. FEJLRETTELSE

1. Sproom retter løbende fejl i Samhandelsplatformens- eller integrationsværktøjernes funktionalitet. Fejlrettelser vil blive løbende frigivet af Sproom.
2. Hvis kunden bliver opmærksom på en fejl i Samhandelsplatformens eller integrationsværktøjernes funktionalitet, er kunden forpligtiget til straks at informere Sproom Support via e-mail på support@sproom.net.
3. Efter en fejl er rapporteret til Sproom, vil Sproom afgøre fejlens vigtighed og håndtere den i overensstemmelse hermed.
4. Ved opgraderinger der forventes at påvirke oppetiden anført i Paragraf 9.1, vil Sproom varsle en mulig nedetid på Hjemmesiden minimum 24 timer, inden opgraderingen igangsættes.
5. Det er en forudsætning for fejlretning, at Kunden anvender den nyeste version af
integrationsværktøjer og anden software frigivet af Sproom. Kunden skal give Kunden en tilstrækkelig beskrivelse af fejlen, og Kunden skal holde sine øvrige applikationer, der skal integrere med Sproom, opdateret til en supporteret version. Alle omkostninger i forbindelse hermed skal bæres alene af kunden.


6. EKSKLUDEREDE SERVICES
1. Sprooms vedligeholdelse og support omfatter ikke:

- software, hardware og andre komponenter, der ikke er leveret eller stillet til rådighed af Sproom

- fejl og problemer, der skyldes eller påvirkes af software, hardware og andre komponenter, der ikke er leveret eller stillet til rådighed af Sproom

- fejl og problemer, der skyldes at Kunden eller Brugeren ikke følger instruktioner og anbefalinger givet af Sproom

- fejl og problemer opstået eller påvirket af tredjeparter, der ikke agerer på vegne af Sproom

- software udviklet eller modificeret specifikt for Kunden.


7. PRISER OG BETALING
1. Engangsydelser og Løbende Ydelser er specificeret i Bilag 1 til denne Aftale. I tillæg hertil kan Kunden til enhver tid tilkøbe Abonnement på yderligere Services på Hjemmesiden. Løbende Ydelser for Services tilkøbt via Hjemmesiden fremgår af Hjemmesiden.
2. Løbende Ydelser for Abonnementer bliver faktureret månedsvis forud, indtil de opsiges i henhold til Paragraf 11.1. Løbende Ydelser baseret på Kundens faktiske forbrug eller forbrug, der overstiger grænsen for et Abonnement, trækkes fra Kundens Konto og vil blive faktureret månedsvis bagud. Abonnementer, grænser og Løbende Ydelser for faktisk forbrug fremgår af Aftalen og af Hjemmesiden. Hvis Kundens faktiske forbrug væsentligt overstiger de angivne mængder i Bilag 1, forbeholder Sproom sig ret til at regulere prisen modsvarende de større mængder.
3. Kunden skal betale for Sprooms ydelser i overensstemmelse med Aftalen og de til enhver tid gældende priser, der fremgår af Hjemmesiden.
4. Engangsydelser samt første betaling af Løbende Ydelser for Abonnement vil blive faktureret og forfalder til betaling på tidspunktet for indgåelse af denne Aftale. 5. Betalingsfristen for fakturaer udstedt af Sproom er 30 dage fra fakturadatoen.
6. Betaling efter betalingsfristen vil blive pålignet 1,5% i rente per påbegyndt måned indtil beløbet er modtaget af Sproom. Udebleven betaling gør det ikke ud for en opsigelse af Abonnement. Kunden hæfter for betaling af Løbende Ydelser og renter indtil opsigelse i henhold til Paragraf 11.1.
7. Sproom kan regulere priserne. Kunden vil blive givet et varsel i henhold til opsigelsesvarslet (jf. Paragraf 11.1), inden de regulerede priser træder i kraft.
8. Alle priser er eksklusive Moms og andre afgifter, der skal betales af Kunden. Løbende Ydelser indeksreguleres en gang årligt pr. 1/1 jævnfør Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog minimum med en stigning på 2%.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
1. Alle Sprooms Immaterielle Rettigheder skal forblive Sprooms ejendom helt og fuldstændigt.
2. Kunden må ikke under nogen omstændigheder dekompilere eller manipulere Samhandelsplatformen. Hvis Kunden har behov for information om Sprooms funktionalitet, skal der rettes henvendelse til Sproom Support.
3. Hvis en tredjepart hævder, at Sproom krænker tredjepartens rettigheder, skal Kunden straks informere Sproom skriftligt, og Sproom vil overtage forsvaret af sagen. Sproom skal for sin egen regning have fuld kontrol over sagen, og Kunden må ikke anerkende skyld eller indgå forlig eller kompromis på Sprooms vegne uden forudgående skriftlig accept af Sproom. Kunden skal give Sproom rimelig assistance i forbindelse med en sådan sag.
4. Sproom skadesløsholder Kunden for alle krav og omkostninger vedrørende sagen, som Kunden måtte blive pålagt ved en endelige afgørelse af en kompetent domstol, eller som er resultatet af et af Sproom indgået forlig. Alternativt er Sproom berettiget til at tilbyde Kunden anden løsning, så krænkelsen undgås, eller at erhverve en gyldig brugsret fra tredjemanden.
5. Hvis Sproom ikke kan levere en alternativ løsning og ikke kan erhverve en gyldig brugsret fra tredjemand, er Sproom berettiget til at opsige Aftalen gældende for de berørte dele af Sprooms Services. Kunden skal herefter ophøre med at bruge de berørte dele.
6. Sproom skal ikke være ansvarlig for at skadesløsholde Kunden for omkostninger eller skader, der skyldes Kundens brug af software eller services, der ikke er leveret af Sproom eller en af Sprooms underleverandører, eller som skyldes en kombination af en Sproom Service og andre programmer, der ikke er leveret af Sproom.
7. De foranstående rettigheder udgør Kundens udtømmende rettigheder i tilfælde af en påstand fra tredjemand om krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.
8. Hvis Kunden bliver opmærksom på en krænkelse eller potentiel krænkelse af Sprooms Immaterielle Rettigheder, skal Kunden straks underrette Sproom skriftligt.


9. SPROOMS FORPLIGTELSER
1. Med undtagelse af varslede opgraderinger, jævnfør Paragraf 5.4, vil Sproom sikre at Samhandelsplatformen er tilgængelig minimum 99,5% af året. Sproom er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed, der følger af svigtende datakommunikationsforsyning.
2. For Kundens modtagne fakturaer og øvrige forretningsdokumenter vil Sproom sikre, at de leveres i korrekt og valideret Standardformat til Kunden i det i Bilag 1 definerede Standardformat.
3. For kundens afsendte fakturaer og øvrige forretningsdokumenter vil Sproom sikre, at de kan afsendes i det i Bilag 1 definerede Standardformat, at de valideres og at de, såfremt de er korrekte, afleveres til modtageren i modtagerens valgte Standardformat.
4. I tilfælde af at de afsendte fakturaer ikke kan afleveres til modtager, gives Kunden besked om, at korrigere informationerne, så fakturaerne kan afsendes.
5. I det omfang Sproom skal assistere kunden med at opsætte Integrationsværktøjer for Kunden, vil Sproom efterleve Kundens rimelige sikkerhedsmæssige regler.
6. Sproom forpligter sig til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning, som denne finder anvendelse på Sprooms virksomhed. Sproom er forpligtet til holde Kundens informationer og data fortrolige. Kunden giver Sproom ret til at anvende anonyme data til statistiske formål.


10. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVNING AF ANSVAR
1. Sproom fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, som ikke hidrører fra Samhandelsplatformen, men som er relateret til eksterne faktorer, herunder programmer, som ikke er udarbejdet af Sproom. Endvidere fraskriver Sproom sig ethvert ansvar for Samhandelsplatformens påvirkning af Kundens hardware eller øvrige programmer samt ethvert ansvar for fejl, mangler eller uhensigtsmæssigheder i tredjemands standardprogrammel. Sproom er ej heller ansvarlig for kompatibilitet og Samhandelsplatformens funktionsdygtighed ved Kundens egen implementering op mod Samhandelsplatformen ved opdateringer samt ved Kundens installation af tredjemandsprogrammel, herunder spamfilter, nye versioner, ændret opsætning m.v.
2. Sproom vil aldrig være ansvarlig for følgende tab eller skader uanset om disse var forudsigelige, kendte eller på anden måde være kommet til Sprooms eller Kundens kendskab:
- tab af omsætning

- tab af faktisk eller forventet avance

- skader på, ødelæggelse af eller tab af data eller programmel uanset årsagen

- følgeskader af ikke at have adgang til data eller programmel uanset årsagen

- skader eller tab hos Kunden som følge af hacking, virus eller lignende angreb hos Sproom

- tab af goodwill

- tab af forventede besparelser

- tab af brugen af likvide midler

- forretningsafbrydelser

- under henvisning til reguleringen i Paragrafferne 8.2 til 8.8 ethvert tab relateret til tredjeparts krav af enhver art, nogen form for indirekte tab, særligt tab eller følgetab eller øvrige tab, der måtte hidrøre fra Kundens anvendelse af Samhandelsplatformen.
3. Skulle Sproom til trods for ovenstående blive erkendt erstatningsansvarlig, er Sprooms ansvar altid begrænset til et beløb svarende til det vederlag, som Kunden har betalt for brug af servicen i det senest forudgående år før erstatningskravets opståen, dog således at Sprooms samlede erstatningsansvar over for Kunden uanset ovenstående aldrig kan overstige DKK 50.000,00.
4. Ovenstående ansvarsfraskrivelse finder også anvendelse i forhold til produktansvar, der i det hele fraskrives, med mindre præceptiv lovgivning er til hinder herfor.


11. LØBETID OG OPHØR
1. Aftalen træder i kraft på dagen for den sidste underskrift af Parterne på de individuelle betingelser og er uopsigelig de første 12 måneder. Herefter kan Aftalen af begge Parter opsiges eller ændres med et skriftligt varsel på tre måneder til udgangen af en måned. Kunden kan løbende til- og afmelde
Abonnement på Samhandelsplatformens forskellige funktionaliteter. Tilmelding sker omgående og afmelding sker med virkning til udgangen af en måned, idet Kundens adgang til funktionaliteten ophører straks ved afmeldingen. Kundens tilmeldte Abonnementer fremgår af Hjemmesiden.
2. Ændringer til de Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder vil blive kommunikeret til Kunden via Hjemmesiden eller via e-mail. Den gældende version af de Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder vil til stadighed være tilgængelig på Hjemmesiden. Ændrede Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder træder i kraft 3 måneder efter, at ændringen er kommunikeret til Kunden.
3. Ved opsigelse må der påregnes op til 4 ugers ekspeditionstid inden eventuelle forudbetalte beløb på kontoen tilbagebetales. Tilbagebetaling vil blive fratrukket et administrationsgebyr i henhold til priserne oplyst på Hjemmesiden.
4. Hvis en af Parterne væsentligt misligholder Aftalen og undlader at afhjælpe misligholdelsen inden 30 dage fra det tidspunkt, den væsentlige misligholdelse er blevet skriftligt påtalt af den anden Part, har den ikke-misligholdende Part ret til skriftligt at ophæve Aftalen med omgående virkning.
5. I tilfælde af ophævelse fra Sproom på grund af Kundens væsentlige misligholdelse, skal Kunden straks ophøre med at bruge Servicen.
6. Sproom er berettiget til helt eller delvist at lukke varigt eller midlertidigt for Kundens adgang til at anvende af Hjemmesiden, herunder tilbageholde dokumenter til/fra Kunden i henhold til dansk rets almindelige regler. Såfremt det aftales, at adgangen til anvendelse af Hjemmesiden skal genåbnes, er Sproom berettiget til at opkræve et særskilt genåbningsgebyr herfor.
7. Opsigelse af Aftalen fritager ikke Kunden fra sin betalingsforpligtigelse for Kundens rådighed til og brug af Sprooms Services, frem til Kunden faktisk ophører med at bruge Servicen.
8. Ved Aftalens ophør, uanset årsag, opretholder Sproom Kundens intakte profil, arkivering, log osv. i 30 dage fra ophørstidspunktet. Såfremt at Kunden ikke genoptager Aftalen i form af ibrugtagen, betaling af eventuelt udestående eller på anden måde genaktiverer brugen af Servicen, har Sproom ret til at slette alt data, der under Aftalens forløb er behandlet af Kunden via Samhandelsplatformen. Kunden kan efterfølgende ikke kræve, at data genetableres eller kræve erstatning for slettede data.


12. ANSVARSFRIHED
1. Ingen af Parterne kan gøres ansvarlige for fejl eller forsinkelse i udførelsen af deres forpligtigelser, hvis udførelsen hindres af begivenheder, der med rimelighed kan siges at være udenfor den enkelte Parts kontrol, herunder i tilfælde af krig, uroligheder, oprør, generalstrejke, arbejdsmarkedsuroligheder, brand, oversvømmelse, naturkatastrofer, monetære begrænsninger, handelsembargoer, transportforsinkelser, afbrud eller nedbrud i energiforsyningen, overholdelse af lovgivning, ordrer, regler og regulativer udstedt af en lovlig regeringsinstans eller lignende begivenhed.


13. OVERDRAGELSE
2. Sproom er berettiget til helt eller delvist efter eget valg at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.


14. GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING
1. Disse Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder reguleres og fortolkes under dansk lov uden hensyntagen til FNs konventioner om Kontrakter for International Handel med Varer og principperne for lovkonflikter.
2. Hvis Parterne ikke lykkes at løse en konflikt i mindelighed, skal Københavns Byret skal være første instans med undtagelse af, hvis Retsplejeloven under henvisning til kompetence muliggør, at konflikten kan fremstilles for Sø- og Handelsretten som første instans.


15. GYLDIGHED

1. Ugyldighed af eller begrænsning i at håndhæve en Paragraf eller del af en Paragraf i de Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder skal ikke påvirke muligheden for at håndhæve andre klausuler eller paragraffer, der skal fortsætte med at være fuldt gyldige gennem hele Aftalens løbetid.


16. DEFINITIONER

I disse Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder er der defineret en række begreber og udtryk, som når skrevet med stort første bogstav skal have følgende betydning:


Abonnement betyder den løbende ret til at udøve brugsret til Samhandelsplatformens forskellige funktionaliteter, værktøjer og services som udbudt af Sproom fra tid til anden.

Aftalen betyder den aftale, der er indgået mellem Kunden og Sproom med tilhørende Bilag. Disse Generelle Samhandelsbetingelser for Aftalekunder og Aftalen inklusive Bilag udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne.

Associerede Selskaber betyder selskaber, der ikke er Koncerntilknyttede Selskaber i forhold til Kunden, men som efter aftale med Kunden har fået adgang til Samhandelsplatformen for at agere på vegne af Kunden.

Bilag betyder tillæg til denne Aftale, der er udarbejdet og underskrevet samtidig med indgåelsen af Aftalen eller som er tilknyttet Aftalen senere som led i det løbende samarbejde mellem Parterne.

Bruger betyder den daglige bruger af Samhandelsplatformen på vegne af Kunden, dennes Koncerntilknyttede Selskaber eller Associerede Selskaber.

Engangsydelser betyder betalinger for enkeltstående services ydet af Sproom eller dennes underleverandører.

Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder betyder disse generelle betingelser for brug af Sprooms Samhandelsplatform, der er tilmeldt som Aftalekunder.

Hjemmeside betyder Sprooms valgte hjemmeside på internettet, hvorigennem Samhandelsplatformen stilles til rådighed for Brugeren. Hjemmesidens URL er: www.sproom.net. Visse funktionaliteter på Hjemmesiden kræver, at Kunden logger ind med sit tildelte brugernavn og adgangskode.

Individuelle Betingelser betyder denne Aftales hoveddokument, hvor Parterne har berigtiget Aftalen med deres underskrift.

Integrationsværktøjer betyder en række softwarekomponenter, som Sproom stiller til rådighed fra tid til anden, der muliggør elektronisk udveksling af de af Sproom understøttede dataformater mellem
Samhandelsplatformen og Kundens systemer.

Immaterielle Rettigheder betyder immaterielle rettigheder til servicen, webportalen og den underliggende teknologi, inklusive immaterielle rettigheder, design, patenter, varemærke rettigheder og andre rettigheder samt know-how til Samhandelsplatformen med tilhørende Services og Integrationsværktøjer, nye produkter og leverancer frigivet af Sproom fra tid til anden samt dokumentation.

Koncerntilknyttede Selskaber betyder selskaber kontrolleret af Kunden enten (i) gennem direkte eller indirekte ejerskab af mere end halvtreds procent (50%) af aktiekapitalen eller anden ejerkapital; (ii) gennem en stemmeandel på over halvtreds procent (50%) af stemmerne; eller ved kontraktuelt at kunne vælge mere end halvdelen af selskabets bestyrelsesmedlemmer eller lignende beslutningsorgan.

Kontaktadresse betyder Kundens til enhver tid gældende kontaktadresse, herunder hjemmeadresse, telefonnummer og e-mail, som løbende holdes opdateret via Hjemmesiden.

Kontaktperson betyder den navngivne person, hos hver Part til hvem kommunikation vedrørende denne Aftale skal stiles, herunder besked om opsigelse af Aftalen.

Kunden betyder den juridiske enhed, der er defineret i de Individuelle Betingelser.

Kundens Konto betyder den kundespecifikke konto, der oprettes på Samhandelsplatformen og hvorpå Kundens samlede forbrug og indbetalinger registreres.

Løbende Ydelser betyder betalinger for Abonnementer tegnet via Sprooms salgsafdeling og vedlagt denne Aftale som Bilag 1 eller tillæg til Bilag 1 eller tegnet via Hjemmesiden.

Modtage betyder Kundens mulighed for at få tilsendt fakturaer og andre forretningsdokumenter fra offentlige og private leverandører gennem Samhandelsplatformen.

Netbrugere betyder Brugere af Samhandelsplatformen, der har tilmeldt sig via Hjemmesiden.

Paragraf betyder paragrafferne i disse Generelle Samhandelsbetingelser For Aftalekunder.

Part betyder enten Kunden eller Sproom efter sammenhængen, hvori det optræder.

Parterne betyder både Kunden og Sproom sammen.

Samhandelsplatform betyder Sprooms løsning til afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter. Samhandelsplatformen inkluderer diverse Integrationsværktøjer og Services, som udbydes af Sproom fra tid til anden.

Sende betyder Kundens mulighed for at afsende fakturaer og andre forretningsdokumenter til offentlige og private kunder gennem Samhandelsplatformen.

Services betyder ydelser specificeret som services på Hjemmesiden.

Sproom betyder Sproom Solutions A/S.

Sproom Support betyder Sprooms help-desk, der behandler indrapporterede fejl og leverer support i henhold til Sprooms Support Programmer.

Standardformat betyder nationale og internationale fakturaformater, der understøttes af Samhandelsplatformen, og i hvilke Kunden kan sende og modtage sine fakturaer og øvrige
forretningsdokumenter. Understøttede standardformater øges løbende og fremgår til enhver tid af Hjemmesiden.

Support Programmer betyder support af Samhandelsplatformen og andre produkter fra Sproom ydet enten per e-mail eller via telefon. Indhold og serviceniveauer af support programmerne fremgår af Hjemmesiden.

Tredjeparts Software betyder software udviklet af tredjeparter, som Kunden har erhvervet til brug i deres forretning, i visse tilfælde integreret med Samhandelsplatformen ved brug af Integrationsværktøjerne.